top of page

הצעת בנק ישראל לרפורמה במשכנתאות:
האם די בה להגברת השקיפות והתחרות בשוק?

מכון אלרוב לחקר הנדל"ן והמרכז לחקר התנהגות צרכנים ע"ש סולומון לו, 

הפקולטה לניהול ע״ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

 

יום שלישי 28 בדצמבר 2021, 16:00–19:30

לצפייה בהקלטת הכנס

תמונות

Buying a House

הצעת בנק ישראל לרפורמה במשכנתאות:
האם די בה להגברת השקיפות והתחרות בשוק?


יום שלישי 28 בדצמבר 2021, 16:00–19:30

 

הפקולטה לניהול ע"ש קולר, בנין רקנאטי (אולם לאון), קמפוס אוניברסיטת תל אביב

 
16:00–16:30     התכנסות ורישום
 
16:00–16:45     ברכות


פרופ' אילה ארד, ראשת המרכז לחקר התנהגות צרכנים ע"ש סולומון לו,
הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
                              
פרופ' דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן,
הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
                              

16:45–17:45     מושב ראשוןד"ר זיו נאור, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים, בנק ישראל
ההתפתחויות במשכנתאות בישראל
 
גב' דלית רביב, משנה למנכ"ל, ממונה על החטיבה הקמעונאית, בנק הפועלים
ההתפתחויות בשוק המשכנתאות בישראל-הזווית הבנקאית
 
פרופ׳ דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן,
הפקולטה לניהול ע״ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
שוק המשכנתאות בישראל: רב הנסתר על הגלוי
 
פרופ' איתי אטר, הפקולטה לניהול ע״ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
שקיפות מחירים - לקחים מענף המזון 
 

 

18:15–19:15      מושב שני
 

 
ד"ר ענת אלכסנדרון, ראש צוות בחטיבת המחקר ברשות התחרות
בעיות אינפורמציה בשוק המשכנתאות בישראל: פיזור מחירים וחיפוש
 
ד״ר דליה שיליאן, כלכלנית ראשית, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
האם חובות גילוי משפרות את מצבו של הצרכן?- יעילות לצד מגבלות
 
מר אבי אבגיל, יו״ר התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל
שקיפות ללא תחרות

ד"ר מאיה שטאון, האוניברסיטה העברית
מאגר נתוני אשראי והלוואות צרכניות

 

19:15–19:30      דיון פתוח בהשתתפות הקהל
 

 

מנחה: פרופ׳ אילה ארד, ראשת המרכז לחקר התנהגות צרכנים ע"ש סולומון לו,
הפקולטה לניהול ע״ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

bottom of page